LSDP pirmininko tiesioginių rinkimų tvarkos aprašas

Antradienis, 24 Sausis 2017 18:42

 

Patvirtinta 2016 m. gruodžio mėn. 17 d.

LSDP Tarybos posėdyje

LSDP pirmininko tiesioginių rinkimų tvarkos aprašas

Vadovaujantis LSDP statuto 37 str., LSDP pirmininkas renkamas tiesiogiai, slaptu balsavimu, visuotiniuose partijos narių rinkimuose, LSDP tarybai priėmus sprendimą dėl tokio rinkimų būdo likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki suvažiavimo dienos.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. LSDP taryba priima sprendimą dėl tiesioginių partijos pirmininko rinkimų ir  partijos Statuto grupės teikimu tvirtina LSDP pirmininko rinkimų tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). Tiesioginius LSDP pirmininko rinkimus organizuoja iki kandidatų iškėlimo pradžios LSDP Prezidiumo iš 9 narių sudaryta LSDP  pirmininko rinkimų komisija (toliau – Komisija). Kandidatai į LSDP pirmininkus gali būti keliami ne anksčiau kaip 6 mėnesiai ir ne vėliau kaip 3 mėnesiai iki ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo.

2. Kandidatu į LSDP pirmininkus gali būti keliamas LSDP narys turintis  3 metų nepertraukiamo  partinio stažo. Kandidatu į LSDP pirmininkus negali būti LSDP narys, pusę metų nemokantis nario mokesčio, arba turintis LSDP 14 Statuto straipsnyje nurodytą galiojančią nuobaudą, išskyrus įspėjimą.

3.. Naujai išrinktas LSDP pirmininkas įgyja LSDP pirmininko įgaliojimus nuo ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo dienos, Iki LSDP pirmininko įgaliojimų įgijimo dienos naujai išrinktas LSDP pirmininkas gali dalyvauti LSDP tarybos, prezidiumo ir valdybos posėdžiuose su patariamojo balso teise.

KANDIDATŲ Į LSDP PIRMININKUS KĖLIMAS

4. Teisę kelti kandidatus turi skyrių susirinkimai (konferencijos) arba tarybos. Tokią teisę turi ir Lietuvos Socialdemokračių Moterų sąjunga (toliau- LSDMS), Lietuvos Socialdemokratinio Jaunimo Sąjunga (toliau- LSDJS). Savo kandidatūrą taip pat gali iškelti bet kuris LSDP narys atitinkantis aprašo 2 str. reikalavimus.

Teisę siūlyti skyriaus susirinkimui (konferencijai),  tarybai kandidatūras į kandidatus turi partijos grupių susirinkimai arba poskyrių susirinkimai (konferencijos) savo iniciatyva, arba pageidaujančiojo kandidatuoti iniciatyva. Poskyrių tarybos turi teisę vietoje poskyrio grupių susirinkimų surengti visuotinius poskyrio susirinkimus (konferencijas) ir rinkti kandidatūras savo iniciatyva arba pageidaujančiojo kandidatuoti iniciatyva. Iš pasiūlytų kandidatūrų, gavus jų sutikimus kandidatuoti, skyriaus taryba, susirinkimas (konferencija), LSDMS ,LSDJS turi teisę iškelti vieną kandidatą. Dėl kandidato iškėlimo apsisprendžiama tik slaptu balsavimu.

 

5. Skyriuose, kuriuose nėra partijos grupių, kandidatai į LSDP pirmininkus siūlomi ir keliami skyrių susirinkimuose, taryboje..

6. Kandidatus iškėlę skyriai, LSDMS, LSDJS ir patys save išsikėlę LSDP nariai pateikia LSDP pirmininko rinkimų komisijai tai įrodančius dokumentus. Iškelti kandidatai registruojami LSDP pirmininko rinkimų komisijoje.

7. Pasibaigus kandidatų iškėlimo terminui, jiems yra skiriamas vienas mėnuo kandidatų programų pristatymui partijos nariams. Kandidatas gali bet kada atsisakyti dalyvauti pirmininko rinkimuose, bet ne vėliau kaip iki rinkimų agitacijos laikotarpio pabaigos. Atsisakymas turi būti pateiktas raštu.

LSDP PIRMININKO RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

8. LSDP pirmininko rinkimų komisija:

8.1. Sudaro Apraše numatytų tiesioginių pirmininko rinkimų procedūrų atlikimo kalendorinį grafiką;

8.2. nustato kandidatams privalomų pateikti dokumentų sąrašą, registruoja kandidatus ir sudaro galutinį kandidatų sąrašą,;

8.2. tvirtina rinkimų dokumentų formas (saugos priemonių balsavimo biuletenio pavyzdį, balsų skaičiavimo protokolo ir kt.);

8.3. išduoda skyriams balsavimo biuletenius;

8.4. suskaičiuoja iš skyrių gautus LSDP pirmininko rinkimų rezultatus ir surašo protokolą;

8.5. esant reikalui organizuoja pakartotinį balsavimą ir pakartotinius rinkimus;

8.6. vykdo kitus su LSDP pirmininko rinkimų organizavimu susijusius įgaliojimus;

8.7. nagrinėja skundus dėl balsavimo procedūrų skyriuose ir , esant rekalui, perskaičiuoja balsus.

9.Skyrių tarybos sudaro skyrių balsų skaičiavimo komisijas iš ne mažiau  kaip penkių LSDP narių.

10. Skyrių sekretoriatai informuoja skyrių poskyrių ir grupių pirmininkus apie įvyksiančius tiesioginius LSDP pirmininko   rinkimus, nurodydamas  vietą, laiką, trukmę, abėcėlinį kandidatų sąrašą ir nuorodą į tinklapį, kuriame galima susipažinti su trumpomis kandidatų biografijomis ir programinėmis nuostatomis. Grupių ir poskyrių pirmininkai informuoja grupių narius ir užtikrina jų atvykimą balsuoti. Sekretoriatas, esant poreikiui, papildomai skyriaus narius informuoja SMS žinutėmis, LSDP skyriaus tinklalapyje, socialinėje  žiniasklaidoje (Facebook, kt.).

11. Tiesioginiuose rinkimuose dalyvauja visi partijos nariai. Skyriaus sekretoriatas pagal 2017-03-01 duomenis  rinkimams paruošia skyriaus narių-rinkėjų sąrašą, kuriame yra nurodyta balsuojančiojo pavardė ir vardas, grupė bei skiltis grafos parašams: viena skiltis grafa gavusiojo biuletenį parašui, kita – išdavusiojo biuletenį parašui.

12. LSDP  sekretoriatas atspausdina balsavimo biuletenius su abėcėliniu kandidatų sąrašu.  Biuletenyje tūri būti nurodyta, kad žymėti galima tik vieną kandidato pavardę. Kitu atveju biuleteniai bus laikomi negaliojančiais. Komisija biuletenius išduoda skyriams pagal skyriaus sąraše esantį rinkėjų skaičių.  . Skyrių balsavimo komisijos skyriaus antspaudu antspauduoja balsavimo urną ir biuletenius. Ant biuletenio šalia antspaudo turi būti komisijos pirmininko ar kito komisijos įgalioto asmens parašas. LSDP sekretoriatas aprūpina  balsavimo urnų ir balsavimo patalpų saugumo priemonėmis (specialiais lipdukais ant balsadėžių ir ant patalpų durų), kuriomis,  pasibaigus balsavimo dienai,  užantspauduojamos patalpos ir balsadėžės.

13. Skyriaus sekretoriatas paruošia patalpas ir iki visuotinio balsavimo pradžios balsavimo patalpoje paviešina Komisijos parengtą abėcėlinį kandidatų sąrašą su nuotraukomis ir trumpu kandidatų prisistatymu.

BALSAVIMO TVARKA

14. Balsavimo biuleteniai išduodami ir balsuojama skyriaus patalpose. Balsavimas dėl LSDP pirmininko vyksta pagal LSDP pirmininko rinkimų komisijos patvirtintą rinkimų kalendorinį grafiką nustatytomis savaitės dienomis - ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį. Ketvirtadienį balsavimas organizuojamas nuo 12.00 iki 20.00,  penktadienį - nuo 10.00 iki 19.00 val., šeštadienį - nuo 10 val. iki 14 val.. Pagal balsų skaičiavimo komisijos sudarytą grafiką balsavimo metu turi būti ne mažiau kaip 3 balsų skaičiavimo komisijos nariai. Balsavimą ir balsų skaičiavimą  gali stebėti kiekvieno kandidato (jei jis to pageidauja) iš anksto Komisijoje užregistruoti stebėtojai, kurie yra  partijos nariai. Esant poreikiui, pirmą bei antrą balsavimo dieną  (pas neįgaliuosius, vyresnius kaip 70 ir kt.), gali būti organizuojamas išvažiuojamasis balsavimas, važiuojant į seniūnijas ir kt. Tokiu atveju su balsadėže išvyksta ne mažiau kaip tris komisijos nariai.

15.  Balsuojantieji, patvirtindami savo asmenybę, pateikia balsų skaičiavimo komisijos nariams LSDP nario bilietą. Jeigu balsuojantysis nepateikė partijos nario bilieto, jo asmenybė nustatoma pagal asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jo duomenis  palyginant su narių sąrašuose įrašytais duomenimis. Nustačius nario tapatybę, jis pasirašo balsuotojų sąraše, jam išduodamas biuletenis. Skyriaus narys turi teisę balsuoti tik vieną kartą ir tik savo vardu.

16. Balsuojantieji turi teisę susipažinti su balsavimo patalpoje esančia informacija apie kandidatus. Biuletenis užpildomas balsavimo patalpoje sudarius sąlygas balsuoti slaptai  ir įmetamas į balsadėžę. Išsinešti biuletenį iš balsavimo patalpos draudžiama.

17. Agitacija balsavimo metu draudžiama. Agituojančiųjų ar kitaip nusižengusių  šio tvarkos reikalavimams pavardes balsų skaičiavimo komisija perduoda Etikos ir procedūrų komisijai, surašydama protokolą.

 

BALSAVIMO REZULTATŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

18. Balsavimo biuleteniai pradedami tikrinti, o balsai skaičiuoti tik balsavimui pasibaigus, t.y. paskutinę balsavimo dieną po 14 val. Skaičiuoti tarpinius rezultatus, pavyzdžiui, pasibaigus pirmai ar antrai balsavimo dienai, draudžiama. Dalyvauti skaičiuojant balsus gali tik balsų skaičiavimo komisijos nariai ir ne daugiau kaip po 2 kandidatų stebėtojus.

19. Balsų skaičiavimo komisija, dalyvaujant visiems komisijos nariams, suskaičiuoja išdalintų biuletenių pagal balsavusiųjų sąrašo duomenis skaičių, neišdalintų biuletenių skaičių, atitinkamai juos pažymi (nukerpa viršutinį kampą).

Atidarius urną, suskaičiuojami rasti biuleteniai.  Suskaičiuojami balsai už kiekvieną kandidatą bei sugadintų biuletenių skaičius. Visi šie duomenys įrašomi į balsų skaičiavimo protokolą.

Protokolo rezoliucinėje dalyje  surašomas kandidatų sąrašas gautų balsų mažėjimo tvarka, šalia pavardės nurodant balsų skaičių. Protokolą pasirašo visi komisijos nariai ir dalyvavę stebėtojai.

20. Skyriaus balsų skaičiavimo komisija, baigusi darbą nedelsiant perduoda elektroniniu būdu  LSDP pirmininko rinkimų komisijai balsų skaičiavimo protokolą pdf formatu. Balsų skaičiavimo protokolo originalas ir balsavimo biuleteniai per tris dienas pristatomi į Komisiją. Protokolai saugomi nuolat. Balsavimo biuleteniai saugomi ne mažiau kaip 6 mėn. Po to sunaikinami.

21. LSDP pirmininko rinkimų komisija suskaičiuoja  iš skyrių gautus rezultatus ir juos skelbia LSDP interneto svetainėje. Galutiniai rinkimų rezultatai skelbiami ne vėliau, kaip per keturiolika dienų po rinkimų.

22. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo daugiau kaip 1/3 partijos narių. Išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausiai balsų, bet ne mažiau kaip trečdalį nuo balsavusiųjų partijos narių, balsų.

23. Jei rinkimams buvo pasiūlyti vienas arba du kandidatai ir nei vienas jų negavo 22 str. nustatyto balsų skaičiaus., rengiami nauji rinkimai ir kandidatai siūlomi iš naujo. Šiuo atveju kandidatų iškėlimui yra skiriamos ne daugiau kaip dvi savaitės.  Kandidatai keliami ir registruojami Aprašo 4 str. nustatyta tvarka.

24. Jei rinkimams buvo pasiūlyti daugiau kaip du kandidatai ir nei vienas jų nesurinko 22 str. nustatyto balsų skaičiaus, ne vėliau kaip po dviejų savaičių rengiamas antras balsavimo turas. Šiuo atveju į balsavimo biuletenius įrašomi du pirmajame balsavimo ture daugiausiai balsų surinkę kandidatai, o išrinktu laikomas asmuo, surinkęs daugiau balsų.

25. Balsų skaičiavimo rezultatai skyriuose gali būti apskųsti LSDP pirmininko rinkimų komisijai ne vėliau kaip per tris dienas po paskutinės rinkimų dienos. LSDP pirmininko rinkimų komisija per dvi dienas išnagrinėja ir esant reikalui perskaičiuoja balsus. LSDP pirmininko  rinkimų komisijos sprendimai ir galutiniai rezultatai skundžiami LSDP etikos ir procedūrų komisijai ne vėliau kaip per tris dienas. LSDP etikos ir procedūrų komisija skundą išnagrinėja ir sprendimą paskelbia ne vėliau kaip per penkias dienas nuo skundo gavimo.

LSDP PREZIDIUMO NUTARIMAS

DĖL LSDP PIRMININKO RINKIMŲ KOMISIJOS

2017-01-10 Nr. 19/2

LSDP prezidiumas, vadovaudamasis LSDP statuto 37 straipsniu ir  Tarybos 2016-12-17 nutarimu LSDP pirmininką rinkti tiesiogiai pagal  patvirtintą rinkimų tvarką,

N U T A R I A:

Patvirtinti šios sudėties LSDP pirmininko rinkimų komisiją iš 9 narių: LSDP pirmininko rinkimų komisijos pirmininkas - Arvydas Domanskis (Vilnius), LSDP pirmininko rinkimų komisijos pirmininko pavaduotoja- Laura  Ulevičė (Vilnius), nariai: Renata Augūnė (Vilnius), Justinas Blažys (Širvintos), Sigitas Labanauskas (Ukmergė), Danutė Petruškevičienė, Valdas Šereika, Vilma Vaitiekūnaitė , Birutė Pitrėnaitė– Žilėnienė ( Vilnius ).

KANDIDATŲ PRIVALOMŲ PATEIKTI DOKUMENTŲ

SĄRAŠAS

Pretendentai, siekiantys tapti kandidatais į LSDP pirmininkus, dokumentus  privalo pateikti LSDP pirmininko rinkimų komisijai per skyriaus arba LSDP sekretoriatą. Privalomi pateikti dokumentai:

1. LSDP skyriaus susirinkimo (konferencijos) ar tarybos posėdžio, kuriame buvo iškeltas kandidatas, protokolas arba protokolo išrašas.

 

2. Laisvos formos prašymas kandidatuoti LSDP pirmininko rinkimuose. (Šį prašymą teikia tik savarankiškai ketinantys kandidatuoti asmenys.)  Prašymas turi būti patvirtintas skyriaus pirmininko, skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko ir iždininko parašais ir skyriaus antspaudu, patvirtinančiais, kad kandidatas atitinka LSDP pirmininko tiesioginių rinkimų tvarkos aprašo 2 punkte nurodytus reikalavimus.

 

3. Trumpas gyvenimo aprašymas.

 

4. Kandidato programinės nuostatos.

 

5. Skaitmeninė portretinė fotografija (1-3 MB, jpg formatu).

 

PASTABA. Bendra 3 ir 4 punktuose nurodytų dokumentų apimtis turėtų būti ne didesnė kaip 1800 spaudos ženklų su tarpais.

 

 

_______________________________________

 

Pagal www.lsdp.lt

 

LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMO RENGINIŲ PROGRAMA

Trečiadienis, 11 Sausis 2017 18:47

2017 m. sausio 11–17 d.
Vilnius

 

Sausio 11 d., trečiadienis

14 val.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų interaktyvus edukacinis renginys „Sausio 13-oji. Ko galime pasimokyti?“ Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje*

Skaityti daugiau...
 

Mieli bičiuliai, noriu Jus visus pakviesti į skyriaus organizuojamą renginį

Trečiadienis, 11 Sausis 2017 18:49

LSDP Vilniaus rajono skyriaus bičiuliai kviečia bendraminčius Laisvės gynėjų dieną prisijungti ir pagerbti Laisvės gynėjų atminimą, išreikšti padėką Sausio 13-osios laisvės aukoms: Loretai Asanavičiūtei, Virginijui Druskiui, Dariui Gerbutavičiui, Rolandui Jankauskui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Kanapinskui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Vytautui Koncevičiui, Vidui Maciulevičiui, Titui Masiuliui, Alvydui Matulkai, apolinarui Povilaičiui, Ignui Šimulioniui, Vytautui Vaitkui.

AČIŪ UŽ LAISVĘ

 


Renginio pradžia:
2017 m. sausio 12 d., 18:00 val

Renginio vieta: Antakalnio kapinės.

Renkamės 17:50 val. prie įėjimo ir judėsime prie Memorialo  Laisvės gynėjams.

Memorialo Laisvės gynėjams papėdėje žvakučių liepsnomis užrašysime: AČIŪ UŽ LAISVĘ.

19:00 val. renkamės prie M.Mažvydo nacionalinės bibliotekos (prie laiptų), dalyvaujame ceremonijoje uždegant atminimo laužus Nepriklausomybės aikštėje (prie Seimo rūmų).

2017 m. sausio 13 d. 8:00 val. dalyvaujame pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija". Kiekvienas uždegame žvakutę lange.

 

Labai visų prašau prisijungti ir su savimi pasiimti po keletą žvakučių.

Šiame renginyje dalyvaus LSDJS, Vilniaus miesto bičiuliai ir visi norintys.

Janina Šokaitienė

 

 

Socialdemokratai nesvarsto traukimosi iš valdančiosios koalicijos

Antradienis, 10 Sausis 2017 21:16

Viešojoje erdvėje pasirodžiusiomis publikacijomis bandoma supriešinti valdančiosios koalicijos partnerius bei Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) gretas. Iš konteksto ir ankstesnių pasisakymų ištrauktos tezės bei žurnalistų viešinamos prielaidos neatitinka nei realios situacijos, nei valdančiųjų partijų susitarimų. Tai atspindi besitęsiantį interesą toliau kompromituoti kai kurias partijas ir perdėlioti politinių jėgų įtaką.

Lietuvos socialdemokratų partija nesvarsto galimo pasitraukimo iš valdančiosios koalicijos. Žiniasklaidoje paviešinti tokie pasvarstymai reiškia tik atskiras LSDP skyrių vadovų nuomones.

„Įvairios nuomonės jau buvo išsakytos ir partijos Tarybos posėdyje. Tuomet LSDP tarybos nariai balsavo dėl dalyvavimo valdančiojoje koalicijoje su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir dauguma pasisakė už koaliciją. Todėl dabar koalicijos klausimas partijoje netgi neaptarinėjamas, o jeigu iš visumos ištraukiamos nuomonės ir supriešinamos su mano pasisakymais ar visos partijos pareikšta pozicija, tai tiesiog rodo interesus priešinti socialdemokratus ir manipuliuoti tuo viešojoje erdvėje,“ – sako LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius.

„Apie derybas dėl koalicijos aš išsakiau savo nuomonę, bet valstybė nėra smėlio dėžė ir, jeigu pradėjome dirbti kartu su koalicijos partneriais, tai turime eiti toliau, kartu įgyvendinti patvirtintą Vyriausybės programą. Apie pasitraukimą nėra nei kalbos. Jaučiausi žurnalistų provokuojamas ir klausimais apie grupuotes partijoje. Dabar prieš artėjančius partijos pirmininko rinkimus, matyt, tokių provokacijų daugės. Tegaliu pasakyti, kad turime galimybę rinktis, ir dabar mūsų skyrius renkasi iš kelių galimų kandidatų,“ – sako LSDP Akmenės skyriaus vadovas Vitalijus Mitrofanovas.

Lietuvos socialdemokratų partijos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos koalicijos sutarčiai buvo pritarta balsavimu LSDP tarybos posėdyje, vykusiame 2016 m. lapkričio 4 dieną.

Lsdp.lt, 2017 01 04

 


Puslapis 10 iš 89

Aktualijos

Vyksta LSDMS pirmininkės rinkimai

Šeštadienį, balandžio 29 d., vyksta Lietuvos socialdemok...

Robert Duchnevič - Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

Nuoširdžiai sveikiname  naują Vilniaus rajono savivaldyb...

LSDP NAUJIENOS

LSDP PREZIDIUMAS NUTARIMAS DĖL LSDP SKYRIŲ SVETAINIŲ IN...

Mieli bičiuliai, dar nevėlu!

Iki gegužės 1 d. galime skirti 1 proc. savo gyventojų paj...