A.Palionis

Antradienis, 31 Sausis 2017 13:52

 

 

A. Palionis siūlo progresiniais mokesčiais apmokestinti ne tik darbo užmokestį

 

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas, socialdemokratas Andrius Palionis užregistravo įstatymo pakeitimo projektą, kuriame siūlo progresiniu tarifu apmokestinti ne tik darbo užmokestį, bet ir kapitalo, investicijų, su turto pardavimu susijusias pajams

Andrius Palionis pateikė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6 str. pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama vietoje vienodo gyventojų pajamų mokesčio tarifo skirtingas pajamas gaunantiems asmenims taikyti progresinius mokesčius.

„Projektas gimė iš socialdemokratinių ištakų, jo tikslas – sumažinti socialinę atskirtį, ir įvesti teisingą bei proporcingą gyventojų apmokestinimą,“ – sako į LSDP pirmininkus kandidatu iškeltas A. Palionis.

„Kuo didesnes metines pajamas asmuo gautų, tuo didesnis mokesčių tarifas būtų taikomas, o dabar didžiausią GPM sumoka vidutines pajamas uždirbantys gyventojai, ir tai yra neteisinga“ – teigia socialdemokratas. Beje, jo siūlymu progresinių mokesčių neketinama taikyti su verslo liudijimu uždirbamoms pajamoms.

Pagal A. Palionio siūlomą projektą iki 20 tūkst. eurų per metus gaunantys būtų apmokestinami tokiu tarifu kaip dabar - 15 proc. Jeigu asmuo gauna daugiau metinių pajamų, tai dalis virš 20 tūkst. eurų iki 30 tūkst. eurų apmokestinama 16 proc., o dalis pajamų didesnė nei 30 tūkst. iki 40 tūkst. eurų – 17 proc.. Jeigu asmuo gauna per 40 tūkst. metinių pajamų, viršijančios šią ribą pajamos apmokestinamos 18 proc. tarifu.

„Gyventojų pajamų mokestis padidinamas labai nedaug. Tai būtų pirmas žingsnis link progresijos ir socialinio teisingumo. Panašiai buvo įvedinėjamas prabangaus nekilnojamojo turto mokestis, kai iš pradžių buvo nežymiai apmokestinti tik brangiausi būstai, vėliau ta kartelė buvo nuleista ir gyventojams šoko nesukėlė,“ – teigia Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas.

Siūloma pataisa, jeigu jai pritartų Seimas, įsigaliotų  nuo 2018 m. sausio 1 d., o papildomos pajamos būtų surinktos 2019 m., kai bus deklaruotos ir susumuotos visos gyventojų pajamos. Pasak A. Palionio, gautos papildomos pajamos leistų kompensuoti dalį bazinės pensijos perkėlimo į nacionalinio biudžeto išlaidas ir taip sumažintų „Sodros“ įmokas bei darbo jėgos apmokestinimą, todėl mažėtų išsikerojęs šešėlis.

Pagal www.lsdp.lt

 

 

Pirmąkart Europos Parlamento komitetui vadovaus Lietuvos atstovė

Trečiadienis, 25 Sausis 2017 11:52

 

 

Pirmąkart Europos Parlamento komitetui vadovaus Lietuvos atstovė

Socialdemokratė Vilija Blinkevičiūtė šiandien balsavimu buvo išrinkta Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke.

Tai aukščiausias Lietuvos europarlamentarų veiklos istorijoje pasiektas poste šioje ES institucijoje.

„Tikrai tai aukštas pasiekimas ne tik Vilijai Blinkevičiūtei, bet ir įvertinimas mūsų valstybei. Pirmąkart tokia pozicija politiniu sutarimu patikėta mažos šalies atstovei. Ligi šiol EP komitetams neturėjo galimybės pirmininkauti nei Lietuvos, nei Latvijos, Estijos ar kitų mažesnių ES valstybių atstovai,“ – sako Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas Gediminas Kirkilas.

 

Infocentras

 

LSDP pirmininko tiesioginių rinkimų tvarkos aprašas

Antradienis, 24 Sausis 2017 18:42

 

Patvirtinta 2016 m. gruodžio mėn. 17 d.

LSDP Tarybos posėdyje

LSDP pirmininko tiesioginių rinkimų tvarkos aprašas

Vadovaujantis LSDP statuto 37 str., LSDP pirmininkas renkamas tiesiogiai, slaptu balsavimu, visuotiniuose partijos narių rinkimuose, LSDP tarybai priėmus sprendimą dėl tokio rinkimų būdo likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki suvažiavimo dienos.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. LSDP taryba priima sprendimą dėl tiesioginių partijos pirmininko rinkimų ir  partijos Statuto grupės teikimu tvirtina LSDP pirmininko rinkimų tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). Tiesioginius LSDP pirmininko rinkimus organizuoja iki kandidatų iškėlimo pradžios LSDP Prezidiumo iš 9 narių sudaryta LSDP  pirmininko rinkimų komisija (toliau – Komisija). Kandidatai į LSDP pirmininkus gali būti keliami ne anksčiau kaip 6 mėnesiai ir ne vėliau kaip 3 mėnesiai iki ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo.

2. Kandidatu į LSDP pirmininkus gali būti keliamas LSDP narys turintis  3 metų nepertraukiamo  partinio stažo. Kandidatu į LSDP pirmininkus negali būti LSDP narys, pusę metų nemokantis nario mokesčio, arba turintis LSDP 14 Statuto straipsnyje nurodytą galiojančią nuobaudą, išskyrus įspėjimą.

3.. Naujai išrinktas LSDP pirmininkas įgyja LSDP pirmininko įgaliojimus nuo ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo dienos, Iki LSDP pirmininko įgaliojimų įgijimo dienos naujai išrinktas LSDP pirmininkas gali dalyvauti LSDP tarybos, prezidiumo ir valdybos posėdžiuose su patariamojo balso teise.

KANDIDATŲ Į LSDP PIRMININKUS KĖLIMAS

4. Teisę kelti kandidatus turi skyrių susirinkimai (konferencijos) arba tarybos. Tokią teisę turi ir Lietuvos Socialdemokračių Moterų sąjunga (toliau- LSDMS), Lietuvos Socialdemokratinio Jaunimo Sąjunga (toliau- LSDJS). Savo kandidatūrą taip pat gali iškelti bet kuris LSDP narys atitinkantis aprašo 2 str. reikalavimus.

Teisę siūlyti skyriaus susirinkimui (konferencijai),  tarybai kandidatūras į kandidatus turi partijos grupių susirinkimai arba poskyrių susirinkimai (konferencijos) savo iniciatyva, arba pageidaujančiojo kandidatuoti iniciatyva. Poskyrių tarybos turi teisę vietoje poskyrio grupių susirinkimų surengti visuotinius poskyrio susirinkimus (konferencijas) ir rinkti kandidatūras savo iniciatyva arba pageidaujančiojo kandidatuoti iniciatyva. Iš pasiūlytų kandidatūrų, gavus jų sutikimus kandidatuoti, skyriaus taryba, susirinkimas (konferencija), LSDMS ,LSDJS turi teisę iškelti vieną kandidatą. Dėl kandidato iškėlimo apsisprendžiama tik slaptu balsavimu.

 

5. Skyriuose, kuriuose nėra partijos grupių, kandidatai į LSDP pirmininkus siūlomi ir keliami skyrių susirinkimuose, taryboje..

6. Kandidatus iškėlę skyriai, LSDMS, LSDJS ir patys save išsikėlę LSDP nariai pateikia LSDP pirmininko rinkimų komisijai tai įrodančius dokumentus. Iškelti kandidatai registruojami LSDP pirmininko rinkimų komisijoje.

7. Pasibaigus kandidatų iškėlimo terminui, jiems yra skiriamas vienas mėnuo kandidatų programų pristatymui partijos nariams. Kandidatas gali bet kada atsisakyti dalyvauti pirmininko rinkimuose, bet ne vėliau kaip iki rinkimų agitacijos laikotarpio pabaigos. Atsisakymas turi būti pateiktas raštu.

LSDP PIRMININKO RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

8. LSDP pirmininko rinkimų komisija:

8.1. Sudaro Apraše numatytų tiesioginių pirmininko rinkimų procedūrų atlikimo kalendorinį grafiką;

8.2. nustato kandidatams privalomų pateikti dokumentų sąrašą, registruoja kandidatus ir sudaro galutinį kandidatų sąrašą,;

8.2. tvirtina rinkimų dokumentų formas (saugos priemonių balsavimo biuletenio pavyzdį, balsų skaičiavimo protokolo ir kt.);

8.3. išduoda skyriams balsavimo biuletenius;

8.4. suskaičiuoja iš skyrių gautus LSDP pirmininko rinkimų rezultatus ir surašo protokolą;

8.5. esant reikalui organizuoja pakartotinį balsavimą ir pakartotinius rinkimus;

8.6. vykdo kitus su LSDP pirmininko rinkimų organizavimu susijusius įgaliojimus;

8.7. nagrinėja skundus dėl balsavimo procedūrų skyriuose ir , esant rekalui, perskaičiuoja balsus.

9.Skyrių tarybos sudaro skyrių balsų skaičiavimo komisijas iš ne mažiau  kaip penkių LSDP narių.

10. Skyrių sekretoriatai informuoja skyrių poskyrių ir grupių pirmininkus apie įvyksiančius tiesioginius LSDP pirmininko   rinkimus, nurodydamas  vietą, laiką, trukmę, abėcėlinį kandidatų sąrašą ir nuorodą į tinklapį, kuriame galima susipažinti su trumpomis kandidatų biografijomis ir programinėmis nuostatomis. Grupių ir poskyrių pirmininkai informuoja grupių narius ir užtikrina jų atvykimą balsuoti. Sekretoriatas, esant poreikiui, papildomai skyriaus narius informuoja SMS žinutėmis, LSDP skyriaus tinklalapyje, socialinėje  žiniasklaidoje (Facebook, kt.).

11. Tiesioginiuose rinkimuose dalyvauja visi partijos nariai. Skyriaus sekretoriatas pagal 2017-03-01 duomenis  rinkimams paruošia skyriaus narių-rinkėjų sąrašą, kuriame yra nurodyta balsuojančiojo pavardė ir vardas, grupė bei skiltis grafos parašams: viena skiltis grafa gavusiojo biuletenį parašui, kita – išdavusiojo biuletenį parašui.

12. LSDP  sekretoriatas atspausdina balsavimo biuletenius su abėcėliniu kandidatų sąrašu.  Biuletenyje tūri būti nurodyta, kad žymėti galima tik vieną kandidato pavardę. Kitu atveju biuleteniai bus laikomi negaliojančiais. Komisija biuletenius išduoda skyriams pagal skyriaus sąraše esantį rinkėjų skaičių.  . Skyrių balsavimo komisijos skyriaus antspaudu antspauduoja balsavimo urną ir biuletenius. Ant biuletenio šalia antspaudo turi būti komisijos pirmininko ar kito komisijos įgalioto asmens parašas. LSDP sekretoriatas aprūpina  balsavimo urnų ir balsavimo patalpų saugumo priemonėmis (specialiais lipdukais ant balsadėžių ir ant patalpų durų), kuriomis,  pasibaigus balsavimo dienai,  užantspauduojamos patalpos ir balsadėžės.

13. Skyriaus sekretoriatas paruošia patalpas ir iki visuotinio balsavimo pradžios balsavimo patalpoje paviešina Komisijos parengtą abėcėlinį kandidatų sąrašą su nuotraukomis ir trumpu kandidatų prisistatymu.

BALSAVIMO TVARKA

14. Balsavimo biuleteniai išduodami ir balsuojama skyriaus patalpose. Balsavimas dėl LSDP pirmininko vyksta pagal LSDP pirmininko rinkimų komisijos patvirtintą rinkimų kalendorinį grafiką nustatytomis savaitės dienomis - ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį. Ketvirtadienį balsavimas organizuojamas nuo 12.00 iki 20.00,  penktadienį - nuo 10.00 iki 19.00 val., šeštadienį - nuo 10 val. iki 14 val.. Pagal balsų skaičiavimo komisijos sudarytą grafiką balsavimo metu turi būti ne mažiau kaip 3 balsų skaičiavimo komisijos nariai. Balsavimą ir balsų skaičiavimą  gali stebėti kiekvieno kandidato (jei jis to pageidauja) iš anksto Komisijoje užregistruoti stebėtojai, kurie yra  partijos nariai. Esant poreikiui, pirmą bei antrą balsavimo dieną  (pas neįgaliuosius, vyresnius kaip 70 ir kt.), gali būti organizuojamas išvažiuojamasis balsavimas, važiuojant į seniūnijas ir kt. Tokiu atveju su balsadėže išvyksta ne mažiau kaip tris komisijos nariai.

15.  Balsuojantieji, patvirtindami savo asmenybę, pateikia balsų skaičiavimo komisijos nariams LSDP nario bilietą. Jeigu balsuojantysis nepateikė partijos nario bilieto, jo asmenybė nustatoma pagal asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jo duomenis  palyginant su narių sąrašuose įrašytais duomenimis. Nustačius nario tapatybę, jis pasirašo balsuotojų sąraše, jam išduodamas biuletenis. Skyriaus narys turi teisę balsuoti tik vieną kartą ir tik savo vardu.

16. Balsuojantieji turi teisę susipažinti su balsavimo patalpoje esančia informacija apie kandidatus. Biuletenis užpildomas balsavimo patalpoje sudarius sąlygas balsuoti slaptai  ir įmetamas į balsadėžę. Išsinešti biuletenį iš balsavimo patalpos draudžiama.

17. Agitacija balsavimo metu draudžiama. Agituojančiųjų ar kitaip nusižengusių  šio tvarkos reikalavimams pavardes balsų skaičiavimo komisija perduoda Etikos ir procedūrų komisijai, surašydama protokolą.

 

BALSAVIMO REZULTATŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

18. Balsavimo biuleteniai pradedami tikrinti, o balsai skaičiuoti tik balsavimui pasibaigus, t.y. paskutinę balsavimo dieną po 14 val. Skaičiuoti tarpinius rezultatus, pavyzdžiui, pasibaigus pirmai ar antrai balsavimo dienai, draudžiama. Dalyvauti skaičiuojant balsus gali tik balsų skaičiavimo komisijos nariai ir ne daugiau kaip po 2 kandidatų stebėtojus.

19. Balsų skaičiavimo komisija, dalyvaujant visiems komisijos nariams, suskaičiuoja išdalintų biuletenių pagal balsavusiųjų sąrašo duomenis skaičių, neišdalintų biuletenių skaičių, atitinkamai juos pažymi (nukerpa viršutinį kampą).

Atidarius urną, suskaičiuojami rasti biuleteniai.  Suskaičiuojami balsai už kiekvieną kandidatą bei sugadintų biuletenių skaičius. Visi šie duomenys įrašomi į balsų skaičiavimo protokolą.

Protokolo rezoliucinėje dalyje  surašomas kandidatų sąrašas gautų balsų mažėjimo tvarka, šalia pavardės nurodant balsų skaičių. Protokolą pasirašo visi komisijos nariai ir dalyvavę stebėtojai.

20. Skyriaus balsų skaičiavimo komisija, baigusi darbą nedelsiant perduoda elektroniniu būdu  LSDP pirmininko rinkimų komisijai balsų skaičiavimo protokolą pdf formatu. Balsų skaičiavimo protokolo originalas ir balsavimo biuleteniai per tris dienas pristatomi į Komisiją. Protokolai saugomi nuolat. Balsavimo biuleteniai saugomi ne mažiau kaip 6 mėn. Po to sunaikinami.

21. LSDP pirmininko rinkimų komisija suskaičiuoja  iš skyrių gautus rezultatus ir juos skelbia LSDP interneto svetainėje. Galutiniai rinkimų rezultatai skelbiami ne vėliau, kaip per keturiolika dienų po rinkimų.

22. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo daugiau kaip 1/3 partijos narių. Išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausiai balsų, bet ne mažiau kaip trečdalį nuo balsavusiųjų partijos narių, balsų.

23. Jei rinkimams buvo pasiūlyti vienas arba du kandidatai ir nei vienas jų negavo 22 str. nustatyto balsų skaičiaus., rengiami nauji rinkimai ir kandidatai siūlomi iš naujo. Šiuo atveju kandidatų iškėlimui yra skiriamos ne daugiau kaip dvi savaitės.  Kandidatai keliami ir registruojami Aprašo 4 str. nustatyta tvarka.

24. Jei rinkimams buvo pasiūlyti daugiau kaip du kandidatai ir nei vienas jų nesurinko 22 str. nustatyto balsų skaičiaus, ne vėliau kaip po dviejų savaičių rengiamas antras balsavimo turas. Šiuo atveju į balsavimo biuletenius įrašomi du pirmajame balsavimo ture daugiausiai balsų surinkę kandidatai, o išrinktu laikomas asmuo, surinkęs daugiau balsų.

25. Balsų skaičiavimo rezultatai skyriuose gali būti apskųsti LSDP pirmininko rinkimų komisijai ne vėliau kaip per tris dienas po paskutinės rinkimų dienos. LSDP pirmininko rinkimų komisija per dvi dienas išnagrinėja ir esant reikalui perskaičiuoja balsus. LSDP pirmininko  rinkimų komisijos sprendimai ir galutiniai rezultatai skundžiami LSDP etikos ir procedūrų komisijai ne vėliau kaip per tris dienas. LSDP etikos ir procedūrų komisija skundą išnagrinėja ir sprendimą paskelbia ne vėliau kaip per penkias dienas nuo skundo gavimo.

LSDP PREZIDIUMO NUTARIMAS

DĖL LSDP PIRMININKO RINKIMŲ KOMISIJOS

2017-01-10 Nr. 19/2

LSDP prezidiumas, vadovaudamasis LSDP statuto 37 straipsniu ir  Tarybos 2016-12-17 nutarimu LSDP pirmininką rinkti tiesiogiai pagal  patvirtintą rinkimų tvarką,

N U T A R I A:

Patvirtinti šios sudėties LSDP pirmininko rinkimų komisiją iš 9 narių: LSDP pirmininko rinkimų komisijos pirmininkas - Arvydas Domanskis (Vilnius), LSDP pirmininko rinkimų komisijos pirmininko pavaduotoja- Laura  Ulevičė (Vilnius), nariai: Renata Augūnė (Vilnius), Justinas Blažys (Širvintos), Sigitas Labanauskas (Ukmergė), Danutė Petruškevičienė, Valdas Šereika, Vilma Vaitiekūnaitė , Birutė Pitrėnaitė– Žilėnienė ( Vilnius ).

KANDIDATŲ PRIVALOMŲ PATEIKTI DOKUMENTŲ

SĄRAŠAS

Pretendentai, siekiantys tapti kandidatais į LSDP pirmininkus, dokumentus  privalo pateikti LSDP pirmininko rinkimų komisijai per skyriaus arba LSDP sekretoriatą. Privalomi pateikti dokumentai:

1. LSDP skyriaus susirinkimo (konferencijos) ar tarybos posėdžio, kuriame buvo iškeltas kandidatas, protokolas arba protokolo išrašas.

 

2. Laisvos formos prašymas kandidatuoti LSDP pirmininko rinkimuose. (Šį prašymą teikia tik savarankiškai ketinantys kandidatuoti asmenys.)  Prašymas turi būti patvirtintas skyriaus pirmininko, skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko ir iždininko parašais ir skyriaus antspaudu, patvirtinančiais, kad kandidatas atitinka LSDP pirmininko tiesioginių rinkimų tvarkos aprašo 2 punkte nurodytus reikalavimus.

 

3. Trumpas gyvenimo aprašymas.

 

4. Kandidato programinės nuostatos.

 

5. Skaitmeninė portretinė fotografija (1-3 MB, jpg formatu).

 

PASTABA. Bendra 3 ir 4 punktuose nurodytų dokumentų apimtis turėtų būti ne didesnė kaip 1800 spaudos ženklų su tarpais.

 

 

_______________________________________

 

Pagal www.lsdp.lt

 

LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMO RENGINIŲ PROGRAMA

Trečiadienis, 11 Sausis 2017 18:47

2017 m. sausio 11–17 d.
Vilnius

 

Sausio 11 d., trečiadienis

14 val.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų interaktyvus edukacinis renginys „Sausio 13-oji. Ko galime pasimokyti?“ Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje*

Skaityti daugiau...
 


Puslapis 6 iš 86

Aktualijos

http://www.lsdpklaipeda.lt/l-petraitiene-pradejo-ketvirta-skyriaus-pirmininkes-kadencija/

http://www.lsdpklaipeda.lt/l-petraitiene-pradejo-ketvirta-sk...

LSDJS konferencijoje išrinkta naujoji pirmininkė bei valdybos nariai

Šeštadienį Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje...

ŽINIOS IŠ ATASKAITINIO - RINKIMINIO SUSIRINKIMO

  Salė vos talpino į LSDP Vilniaus r. skyriaus ataskaiti...

Visus, visus, visus

    Kviečiame į skyriaus ataskaitinį - rinkiminį sus...

Vyriausybės priemonių planas: svarbiausi Ūkio ministerijos darbai

Šiandien pristatyti Vyriausybės prioritetiniai darbai, num...

Zigmantas Balčytis atsisako kandidatuoti į LSDP pirmininkus

Europarlamentaras Zigmantas Balčytis informavo partiečius,...

Apklausa

Ar balsuotumėte už LSDP?Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Visos teisės saugomos © 2011 Vilniaus rajono socialdemokratai. Sukurta: