Jaunimo sąjunga

Penktadienis, 10 Birželis 2011 13:34

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialo „Vilniaus rajono skyrius“ pirmininkas Liudas Višniovas, mob. tel. 8682 92694,   e. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

LSDP Jaunimo sąjungos pirmininkas Agnė Goldbergaitė, mob. tel. 8680 37137, e. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte taiLIETUVOS SOCIALDEMOKRATINIO JAUNIMO SĄJUNGOS FILIALO

VILNIAUS RAJONO SKYRIUS“ NUOSTATAI 1. BENDROJI DALIS

  1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (toliau – LSDJS) filialo (toliau – Skyrius) statusą, veiklą, valdymą, priklausomybę ir atskaitomybę. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga įsikūrusi B. Radvilaitės g. 1, Vilniuje, kodas 1916 95139, registruota Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale.

  2. Skyrius yra LSDJS struktūrinis padalinys, vykdantis veiklą vienoje iš Lietuvos Respublikos savivaldybių.

  3. Vienoje Lietuvos Respublikos savivaldybėje gali būti tik vienas LSDJS skyrius.

  4. Pilnas Skyriaus pavadinimas – Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialas „Vilniaus rajono skyrius“. Sutrumpintas pavadinimas – LSDJS filialas „Vilniaus rajono skyrius“.

  5. Skyrius nėra juridinis asmuo ir veikia pagal LSDJS įstatus, LSDJS reglamentus, LSDJS programą, šiuos nuostatus ir LSDJS valdybos priimtus sprendimus.

  6. Skyriaus veiklos laikotarpis neribotas.

  7. Šiuose nuostatuose vartojami trumpiniai:

   1. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – LSDJS;

   2. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos valdyba - LSDJS Valdyba;

   3. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos įstatai – LSDJS įstatai;

   4. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialas „Vilniaus rajono skyrius“- Skyrius;

   5. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialo „Vilniaus rajono skyrius“ narių steigiamasis susirinkimas- Steigiamasis susirinkimas;

   6. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialo „Vilniaus rajono skyriaus“ pirmininkas – Pirmininkas;

   7. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialo „Vilniaus rajono skyriaus“ valdyba – Valdyba;

   8. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialo „Vilniaus rajono skyriaus“ visuotinis narių susirinkimas – Narių susirinkimas;

   9. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialo „Vilniaus rajono skyriaus“ valdybos narys – Valdybos narys;

   10. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialo „Vilniaus rajono skyriaus“ nuostatai- Skyriaus nuostatai;

   11. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialo „Vilniaus rajono skyriaus“ narys – Narys;

   12. LSDJS reglamentas, LSDJS Konferencijos reglamentas, LSDJS Kontrolės komisijos sprendimai ir kiti galiojantys LSDJS veiklos dokumentai - LSDJS reglamentai;

   13. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos narys - Narys;

   14. Narių susirinkimo ar Valdybos posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ Narių – Kvorumas.

 2. SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI.

  1. Skyriaus veiklos tikslai:

   1. skleisti ir populiarinti socialdemokratines idėjas bei vertybes jaunimo tarpe;

   2. burti ir vienyti kairiosios politinės pakraipos jaunimą bei skatinti jo savitarpio supratimą bei bendradarbiavimą;

   3. skatinti pozityvias jaunimo iniciatyvas bei valstybei naudingą jaunimo veiklą;

   4. skatinti neformalų ugdymą, demokratines reformas, socialinio teisingumo, bendruomeniškumo atsiradimą, pilietiškumo ugdymą, vienodas galimybes kiekvienam siekti tikslų;

   5. ugdyti savo LSDJS narių kultūrą ir pagarbą bendražmogiškoms vertybėms;

   6. įgyvendinti LSDJS strategiją.

  2. Siekdamas savo tikslų, Skyrius:

   1. skatina politinę iniciatyvą ir veiksmų solidarumą;

   2. organizuoja švietėjiškus  ir kultūrinius renginius;

   3. pasisako masinės informacijos priemonėse;

   4. rūpinasi LSDJS veiklai reikalingų informacinių priemonių platinimu;

   5. organizuoja diskusijas, susitikimus, seminarus, konferencijas, susijusias su LSDJS narių veikla;

   6. įgyvendina kitus LSDJS valdybos suformuotus uždavinius.

 3. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  1. Skyriaus gautas pelnas gali būti naudojamas tik Skyriaus nuostatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti.

  2. Skyrius taip pat gali turėti ir kitokias, Skyriaus nuostatuose nenustatytas, civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

  3. Skyrius vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją Valstybės institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  4. Skyriaus nuostatuose numatytiems tikslams siekti ir vykdyti, Skyrius gali:

   1. teisės aktų nustatyta tvarka turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių bankuose;

   2. valdyti, naudoti bei disponuoti Skyriui priklausančiu turtu ir lėšomis;

   3. sudaryti įstatymų nedraudžiamas sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

   4. naudoti lėšas Skyriaus nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

   5. teikti teisinę, moralinę, materialinę ir socialinę pagalbą bei paramą Nariams;

   6. gauti paramą lėšomis ar kitokiu turtu;

   7. samdyti asmenis Skyriaus nuostatuose numatytai veiklai įgyvendinti;

   8. įstatymų nustatyta tvarka steigti įmones, įstaigas, fondus, steigti visuomenės informacijos priemones, leisti periodinius ir neperiodinius leidinius;

   9. Skyriaus nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti nuomotis įvairų turtą.

 4. SKYRIAUS STEIGIMAS

  1. Skyrius steigiamas ir registruojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka LSDJS valdybos sprendimu.

  2. Skyriaus finansinės veiklos vidaus kontrolės tvarką nustato LSDJS valdyba.

 5. SKYRIAUS VALDYMAS

  1. Narių susirinkimas;

  2. Pirmininkas;

  3. Valdyba.

 6. SKYRIAUS NARIAI

  1. Vienas fizinis asmuo negali būti registruotas daugiau negu viename Skyriuje. Galiojanti narystė laikoma ta, kurios registracijos data vėliausia.

  2. Narius į Skyrių priima Valdyba Pirmininko teikimu.

  3. Narys privalo pripažinti LSDJS Įstatus, LSDJS reglamentus, LSDJS programą, Skyriaus nuostatus, Pirmininką ir jo sprendimus, Valdybą ir jo sprendimus.

  4. Narys įsipareigoja dalyvauti skyriaus ir LSDJS veikloje, lankytis susirinkimuose.

  5. Narys gali išstoti iš Skyriaus pateikęs žodinį arba rašytinį prašymą Pirmininkui.

  6. Narys gali būti pašalinamas iš Skyriaus, Valdybos sprendimu, Pirmininko teikimu, už Skyriaus nuostatų nesilaikymą, savo veiklą, kuri kenkia LSDJS ir LSDJS narių įvaizdžiui ir geram vardui.

 7. VISUOTINIS SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

  1. Visuotiniame skyriaus narių susirinkime turi teisę dalyvauti tik Nariai. Nariai turi balso teisę.

  2. Visuotiniame skyriaus narių susirinkime turi teisę dalyvauti kiti Pirmininko, Valdybos ar kitų LSDJS valdymo organų pakviesti asmenys, biuro darbuotojai. Šie asmenys dalyvauja svečių teisėmis.

  3. Narių susirinkime sprendimus priima Narių balsų dauguma. Narių balsams pasiskirsčius po lygiai sprendžiamąjį balsą turi Pirmininkas. Narių susirinkimo sprendimai laikomi galiojančiais jei buvo susirinkęs Kvorumas. Balsavimo forma – atviras ar slaptas – sprendžia Narių susirinkimas kiekvienu einamuoju klausimu, jei konkrečiu atveju kitokios tvarkos nenurodo kiti Skyriaus nuostatų punktai.

  4. Narių susirinkimas

   1. priima, keičia ir (ar) pildo Skyriaus nuostatus atviru balsavimu 2/3 dauguma esant Kvorumui.

   2. renka Pirmininką, Valdybos narius ir teikia tvirtinti LSDJS valdybai;

   3. nustato Valdybos narių skaičių ir teikia tvirtinti LSDJS valdybai;

   4. nustato Skyriaus veiklos planus (strategijas), jų kryptis, tikslus ir prioritetus;

   5. steigia ir kontroliuoja komisijas ir darbo grupes;

 8. SKYRIAUS PIRMININKAS

  1. Pirmininkas yra vienasmenis Skyriaus valdymo organas.

  2. Pirmininku gali būti renkamas tik Narys.

  3. Pirmininką tvirtina LSDJS Valdyba, Narių teikimu.

  4. Pirmininkas renkamas 2 (dviejų) metų kadencijai slaptu balsavimu.

  5. Pirmininkas gali būti pašalintas iš Pirmininko pareigų LSDJS Valdybos sprendimu dėl LSDJS įstatų, Skyriaus nuostatų, LSDJS programos ar (ir) LSDJS reglamentų pažeidimų.

  6. Pirmininkas turi teisę atsistatydinti iki kadencijos pabaigos. Prašymą dėl atsistatydinimo Pirmininkas pateikia LSDJS Valdybai.

  7. Skyriaus pirmininkas:

   1. įgyvendina Visuotinio narių susirinkimo ir LSDJS Valdybos sprendimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

   2. ruošia visuotinių susirinkimų ir Valdybos posėdžių darbotvarkių projektus;

   3. kartą per metus rengia ir pateikia LSDJS valdybai veiklos ataskaitą;

   4. kartą per metus visuotiniam Narių susirinkimui pateikia Pirmininko ataskaitą;

   5. vykdo kitą šiems Nuostatams, LSDJS įstatams ir reglamentams neprieštaraujančią veiklą.

  8. Pirmininkas yra atsakingas ir atskaitingas LSDJS skyriaus nariams, atskaitingas – LSDJS valdybai.

  9. Pirmininkui laikinai išvykus ar dėl kitų objektyvių priežasčių negalint vykdyti savo tiesioginių funkcijų, jį laikinai pavaduoja LSDJS Valdybos paskirtas vienas iš skyriaus narių.

 9. SKYRIAUS VALDYBA

  1. Valdyba yra kolegialus Skyriaus valymo organas. Valdybą sudaro Pirmininkas ir ne mažiau kaip keturi Valdybos nariai.

  2. Valdyba yra atsakinga Nariams, Pirmininkui ir LSDJS valdybai;

  3. Valdybos narius renka Narių susirinkimas 2 (dviejų) metų kadencijai.

  4. Valdybą tvirtina LSDJS Valdyba Narių susirinkimo teikimu.

  5. Valdybos nariu gali būti tik Narys.

  6. Valdyba:

   1. Pirmininko teikimu priima naujus Narius;

   2. Kartą per metus Narių susirinkime atsiskaito už priimtus sprendimus ir jų įgyvendinimą;

   3. Organizuoja Narių susirinkimus;

   4. Valdyba turi teisę pašalinti Narį;

   5. Valdyba turi teisę patenkinti arba nepatenkinti Skyriaus Pirmininko prašymą atleisti jį iš einamų pareigų;

   6. kartą per metus rengia ir pateikia LSDJS valdybai veiklos ataskaitą;

   7. kartą per metus visuotiniam Narių susirinkimui pateikia Pirmininko ataskaitą;

   8. vykdo kitą šiems Nuostatams, LSDJS įstatams ir reglamentams neprieštaraujančią veiklą.

 10. SKYRIAUS NUOSTATŲ KEITIMAS IR PAPILDYMAS

  1. Skyriaus nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina LSDJS Valdyba.

  2. Skyriaus veiklos klausimai, neaptarti šiuose nuostatuose, sprendžiami LSDJS Įstatų, LSDJS ir LSDJS skyrių Reglamentų bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 11. TURTAS, PAJAMŲ ŠALTINIAI

  1. Skyriui nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrengimai, lėšos banko sąskaitoje ir kitas jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas.

  2. Skyriaus pajamų šaltiniai:

   1. valstybės bei savivaldybių tikslinės paskirties lėšos (dotacijos);

   2. Narių stojamieji įnašai, Narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

   3. pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gautos lėšos;

   4. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

   5. skolintos lėšos;

   6. kitos teisėtai gautos lėšos.

Du tūkstančiai penkioliktųjų gegužės devyniolikta diena

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialo „Vilniaus rajono skyrius“

Aktualijos

Misija Lietuva: vienas svarbiausių socialdemokratų darbų – pažaboti antstolius

Populiarus teiginys, kad Lietuva išugdė išlaikytinių kar...

LSDP VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS VAKARONĖ

Aktyviai dalyvavę Sausio 13-osios - Laisvės gynėjų die...

VISI - VISIEMS

Visi, negalintys dalyvauti vakaronėje, sveikina į ją...

MIELI BIČIULIAI,

Š.m. sausio 12 d. 17.30 val. susitinkame Nepriklausomyb...

Mielas sausio mėnesį gimęs bičiuli (-e),

Linkime  gražaus ir  įsimintino  laiko šiandien...

Socialdemokratai siūlo pagalbą Vyriausybei: paliestų gaunančius daugiau nei 1900 Eur/mėn.

„Lietuvoje šiuo metu egzistuojanti mokesčių sistema iš...

LSDP VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS TARYBOJE

LSDP Vilniaus rajono skyriaus pirmininkas Robert Duchnevič ...

Gražių ir jaukių švenčių!

Kalėdos – šeimos ir artimųjų, tikėjimo ir vilties, ...

Apklausa

Ar balsuotumėte už LSDP?Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Visos teisės saugomos © 2011 Vilniaus rajono socialdemokratai. Sukurta: